SOUHVĚZDÍ

Souhv?zdí je zdánlivý útvar hv?zd, které spolu v?tšinou nesouvisí a jsou od sebe vzdáleny enormní vzdálenosti a jen p?i pohledu ?lov?ka ze Zem? si pod nimi m?žeme p?edstavit tvary, podle kterých nesou své názvy.

Vetšina souhv?zdí má sv?j název z dávných dom, kdy jim p?ipomínali r?zná zví?ata, božstvo a jiné.

Na obloze m?žeme najít celkem 88 souhv?zdí a název 48 z nich pochází již z Antiky.


BERAN

Beran (Aries) je malé nenápadné podzimní souhv?zdí na severní obloze, ležící nedaleko Andromedy. N?kdy se nazývá též Skopec.

BLÍŽENCI

Blíženci ( Gemini - dvoj?ata, ) jsou jedním ze souhv?zdí zv?rokruhu a jsou tedy umíst?ny na severní obloze. Souhv?zdí Blíženc? leží ?áste?n? v Mlé?né dráze. Je nejlépe pozorovatelné na zimní obloze a lze ho nalézt mezi souhv?zdím Býka, které leží východn?, a Raka, ležícím západn? od Blíženc?.

BÝK
Býk ( Taurus ) je souhv?zdí zv?rokruhu na severní obloze. Leží mezi souhv?zdími Vozky, Persea, Berana, Velryby, Eridanu, Orionu a

Blíženc?. Na obloze je Býk pom?rn? snadno identifikovatelný a to díky odtrženému kousku Mlé?né dráhy, skupin? hv?zd p?ipomínající písmeno V. Nejlepší podmínky pro pozorování jsou v listopadu, prosinci a lednu. Je to tedy zimní souhv?zdí.

KASIOPEA

Kasiopea je souhv?zdí na severní obloze. Nachází se mezi souhv?zdími Andromedy, Persea, Žirafy, Ješt?rky a Cefea. Z ?eské republiky je vid?t po celou noc ve kteroukoliv ro?ní dobu.. Nejjasn?jší hv?zdy vytvá?ejí nápadné "W" nebo "M".

KOZOROH

Kozoroh je souhv?zdí na jižní obloze. Leží mezi souhv?zdími Vodná?e, St?elce, Orla, Mikroskopu a Jižní ryby. Kozoroh je zví?etníkové souhv?zdí. Kozoroh pat?í spolu s Vodná?em, Rakem a Rybami k nejslabším souhv?zdím zv?rokruhu. Pat?í k letním a podzimním souhv?zdím.

LABUŤ

Labu? (Cygnus) se nachází na severní obloze. Sousedními souhv?zdími jsou Cefeus, Drak, Lyra, Lišti?ka, Pegas a Ješt?rka. Labu? se rozprostírá v bohaté oblasti Mlé?né dráhy. Dá se pom?rn? snadno najít, jelikož její nejjasn?jší hv?zda, Deneb, tvo?í jeden z vrchol? letního trojúhelníku. Labuti se n?kdy ?íká Severní k?íž. Souhv?zdí je viditelné po celý rok.

MALÝ MEDVĚD

Malý medv?d (Ursa Minor) je souhv?zdí na severní obloze. Sousedí se souhv?zdími Draka, Žirafy a Cefea. Jedná se o souhv?zdí, které stále vidíme nad obzorem. Je proslulé díky své hv?zda alfa neboli Polárce, která ur?uje polohu nebeského severního pólu. Joho sou?ástí je Malý v?z.

ORION

Orion ( Orion ) je souhv?zdí na nebeském rovníku (v?tší ?ást na severní polokouli) a je viditelné tém?? z celého sv?ta. Leží mezi souhv?zdími Blíženc?, Býka, Eridanu, Zajíce a Jednorožce. Nejlepší pozorovací podmínky jsou v prosinci a lednu, kdy je na obloze tém?? celou noc.

PEGAS

Pegas je souhv?zdí na severní obloze, které je pojmenováno podle legendárního Pégasa (ok?ídleného kon?, syna boha mo?í Poseidóna a Medúsy).

RAK

Rak je souhv?zdí na severní obloze, pat?í mezi t?ináct znamení zv?rokruhu. Jedná se o malé a nep?íliš jasné souhv?zdí, mnozí v jeho tvaru raka v?bec nedokážou rozpoznat. Leží západn? od souhv?zdí Blíženc?, východn? od Lva, jižn? od Rysa a na sever od Malého psa a Hydry.

RYBY

Ryby jsou souhv?zdí na nebeském rovníku. Je to jedno z nejstarších souhv?zdí. Bylo známé už v Mezopotámii. Nejvhodn?jší doba pro pozorování je v zá?í až ?íjnu.

VELKÁ MEDVĚDICE

Velká medv?dice je významné souhv?zdí na severní obloze. Nezapadá pod obzor. Sousedí se souhv?zdími Draka, Žirafy, Rysa, Malého lva, Lva, Honících ps? a Pastý?e. Je to t?etí nejv?tší souhv?zdí na obloze (v?tší jsou jen Hydra a Panna). Souhv?zdí je ?asto chybn? nazýváno Velký v?z, ten ale tvo?í jen její ?ást.